Đình công là gì? Đình công thế nào là hợp pháp

Ngày nay, ngay cả khi dạo quanh các con phố, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cuộc đình công, biểu tình ngay trên vỉa hè. Vậy bạn đã bao giờ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những cuộc đình công đó chưa?

1. Luật đình công 2019

Đình công là vấn đề được điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, những quy định mới về đình công cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Đình công được quy định tại mục V chương XIV của Bộ luật Lao động 2019.

2. Đình công là gì?

Theo quy định tại Điều 198 Bộ luật lao động 2019 thì đình công là việc người lao động ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và của tổ chức đại diện. Đại diện của người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên trong tranh chấp lao động tập thể được tổ chức và lãnh đạo.

=> Cuộc đình công được tiến hành trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và có tổ chức

3. Đình công thế nào là hợp pháp?

Đình công hợp pháp là đình công tuân theo các quy định của pháp luật, cụ thể:

  • Thuộc 1 trong 2 trường hợp người lao động được đình công theo quy định tại điều 199 Bộ luật Lao động 2019:

– Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;

– Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

Trong đó khoản 2 điều 188 BLLĐ quy định:

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 của Bộ luật này, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

  • Trình tự đình công:

Bước 1: Lấy ý kiến về đình công

Bước 2: Ra quyết định đình công và thông báo đình công

Bước 3: Tiến hành đình công.

Trong đó:

– Lấy ý kiến về đình công được quy định như sau:

1. Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

a) Đồng ý hay không đồng ý đình công;

b) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 202 của Bộ luật này.

3. Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác.

4. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công.

– Quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công được quy định như sau:

1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với nội dung lấy ý kiến đình công theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.

2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

a) Kết quả lấy ý kiến đình công;

b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

c) Phạm vi tiến hành đình công;

d) Yêu cầu của người lao động;

đ) Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

4. Ví dụ về đình công hợp pháp

Ví dụ: Công ty đang có tranh chấp về vấn đề tính lương nhưng hòa giải không thành, tổ chức đại diện người lao động họp bàn, lấy ý kiến người lao động về vấn đề đình công, 90% số người đồng ý, tổ chức đại diện. đại diện cho người lao động lập văn bản đình công với đầy đủ các nội dung trên và gửi đến người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu đình công. Tại thời điểm bắt đầu đình công ghi trong văn bản đình công mà người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện của người lao động tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công.

=> Cuộc đình công trên là hợp pháp

5. Đình công bất hợp pháp

Đình công bất hợp pháp là đình công không theo quy định của pháp luật

Điều 204 Bộ luật Lao động 2019 quy định có 6 trường hợp được coi là đình công trái pháp luật như sau:

1. Không thuộc trường hợp đình công quy định tại Điều 199 của Bộ luật này. Không phải vì tổ chức đại diện của người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công.3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công theo quy định của Bộ luật này. Khi tranh chấp lao động tập thể do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật này. Đình công trong trường hợp không đình công quy định tại Điều 209 của Bộ luật này. Khi có quyết định hoãn, ngừng cuộc đình công của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 210 của Bộ luật này.

6. Đình công tự phát là gì?

Đình công tự phát là 1 dạng của đình công bất hợp pháp, không theo quy định của pháp luật, giống như tên gọi là tự phát mà không có tổ chức nào.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *