Tiền lương tư bản chủ nghĩa là gì?

1. Tiền lương tư bản chủ nghĩa là gì?

Tiền lương tư bản, còn được gọi là tiền lương tư bản, được định nghĩa như sau:

Người lao động làm việc cho nhà tư bản trong một thời gian nhất định thì nhận được một số tiền công nhất định. Khoản thanh toán đó được gọi là tiền lương. Số lượng tiền công nhiều hay ít được quyết định bởi thời gian lao động hoặc sản lượng.

Hiện tượng này khiến người ta lầm tưởng tiền lương là giá cả của sức lao động.

Tuy nhiên, tiền công của nhà tư bản không phải là giá trị hay giá cả của sức lao động, mà chỉ là giá trị hoặc giá cả của sức lao động hàng hóa.

2. Bản chất tiền lương tư bản chủ nghĩa

Tiền lương tư bản chủ nghĩa có bản chất thế nào?

Tiền công của nhà tư bản không phải là giá trị hay giá cả của sức lao động. Vì sức lao động không phải là hàng hóa và không thể mua bán được.

Tại vì:

– Nếu sức lao động là hàng hoá thì trước hết nó phải tồn tại, phải được vật chất hoá dưới một hình thức nhất định. Tiền để sức lao động được “vật chất hoá” là có tư liệu sản xuất. Nhưng nếu người lao động có tư liệu sản xuất, họ sẽ bán hàng hóa do họ sản xuất ra, chứ không phải “sức lao động”. Người lao động không thể bán những gì anh ta không có.

– Việc thừa nhận sức lao động là hàng hóa dẫn đến một trong hai mâu thuẫn lý luận sau: Nếu sức lao động là hàng hóa mà được trao đổi ngang giá thì nhà tư bản không thu được giá trị thặng dư – Điều này không thừa nhận sự tồn tại thực tế của quy luật giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản. Nếu hàng hoá không được trao đổi ngang giá để thu được giá trị thặng dư cho nhà tư bản thì quy luật giá trị bị phủ định.

Nếu sức lao động là hàng hoá thì nó cũng phải có giá trị. Nhưng thước đo nội tại của giá trị là sức lao động. Như vậy, giá trị của sức lao động được đo bằng sức lao động. Đó là một điều vô nghĩa.

=> Sức lao động không phải là hàng hóa, thứ mà công nhân bán và nhà tư bản mua không phải là sức lao động mà là sức lao động.

=> Tiền công mà nhà tư bản trả cho công nhân là giá cả của sức lao động. Vì vậy thực chất của tiền lương tư bản chủ nghĩa là biểu hiện thành giá trị hay giá cả của sức lao động.

3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế

3.1 Tiền công danh nghĩa

Tiền lương danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được khi bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Tiền lương dùng để tái sản xuất sức lao động nên tiền lương danh nghĩa phải chuyển thành tiền lương thực tế.

Tiền lương danh nghĩa không xác định đầy đủ mức sống của người lao động. Tiền lương danh nghĩa là giá cả của sức lao động, vì vậy nó có thể tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào sự biến động của quan hệ cung cầu đối với hàng hoá sức lao động trên thị trường. Trong một khoảng thời gian, nếu tiền lương danh nghĩa không thay đổi, nhưng giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng hoặc giảm, thì tiền lương thực tế sẽ giảm hoặc tăng lên.

3.2 Tiền công thực tế

Tiền lương thực tế là tiền lương biểu hiện bằng số lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà người lao động mua bằng tiền lương danh nghĩa của họ.

C.Mác đã chỉ ra tính chất đều đặn của sự vận động của tiền lương trong chủ nghĩa tư bản như sau: trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, tiền lương danh nghĩa có xu hướng tăng lên, nhưng mức tăng của nó nhiều khi không theo kịp sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. , tiền lương thực tế của người lao động có xu hướng giảm xuống.

Sự sụt giảm tiền lương thực tế chỉ xảy ra như một xu hướng, bởi vì có những yếu tố phản đối việc giảm tiền lương. Một mặt, đó là cuộc đấu tranh đòi tăng lương của giai cấp công nhân. Mặt khác, trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay, do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhu cầu ngày càng cao về nguồn lao động chất lượng cao đã buộc giai cấp tư sản phải cải tiến. tổ chức lao động cũng như kích thích người lao động bằng lợi ích vật chất. Đó cũng là yếu tố cản trở xu hướng hạ lương.

Tham khảo thêm tại: https://tanthienlongmobile.net/

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *